اعمال زور

اجبار کردن شخصی به انجام کاری، با خشونت، یا تهدید، یا از روی خود برتر بینی و احساس نفوذ و قدرت بر سایرین، مثلاً قدرتی که یک بزرگسال در برابر یک کودک دارد.

Dwang

Iemand verplichten iets te doen of ondergaan. Bijvoorbeeld met geweld of dreigementen, of door invloed of macht, zoals de macht die een volwassenen over een kind kan hebben.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی