اعتبار

ارزشمند بودن برای خود و اینگونه شناخته شدن در نظر اطرافیان . از نظر برخی افراد، اعتبار را خود آنها تعریف می کنند. برخی دیگر اعتبار را با تعریف خانوادگی شان می سنجند. به عنوان مثال، نوعرابطه ای که از سوی یک خانواده پذیرفتنی نیست ، بر اعتبار آن خانواده تأثیر می گذارد.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

اصطلاح استاندارد: Eer
معمولی: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی