مرد و زنی در مراسم ازدواج در تالار شهر

ازدواج

مراسم و قراردادی حقوقی است که باعثِ ایجادِ رابطهای قانونی میان دو شریک می شود. شریک ها ممکن است که یک مرد (زوج) و یک زن (زوجه) باشند. همچنین در برخی کشورهای اروپایی (مثلاَ بلژیک) یک مرد می تواند با مردی دیگر ، یا یک زن ممکن است که با زنی دیگر ازدواج کند.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

اصطلاح استاندارد: Huwelijk
رسمی: Echt, echtverbintenis

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی