ادرار

مایعی زائد است که افراد هنگام رفتن به دستشویی از طریق پیشاب راه از بدن دفع می کنند. این مایع زرد رنگ است.

Urine

Vloeibaar afvalmateriaal dat mensen uit hun lichaam laten komen langs de urinebuis wanneer ze naar het toilet gaan. Urine is een gele vloeistof.

اصطلاح استاندارد: Urine
مبتذل : Pis, zeik
بچگانه: Pipi

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی