مرد و زنی در حال احترام  گذاشتن به یکدیگر

احترام

ارزش قائل شدن برای دیگران. اگر به فردی احترام بگذارید ، یعنی فکر می کنید که احساسات و عقاید او مهم هستند و شما به او توجه می کنید.

Respect

Gevoel van waardering voor een persoon. Wanneer u respect hebt voor iemand, vindt u zijn/haar gevoelens en meningen belangrijk. U houdt dan met deze gevoelens en meningen rekening.

اصطلاح استاندارد: Respect
معمولی: Eerbied

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی