درد زایمان

مرحله ای قبل از زایماناست. در طول درد زایمان، انقباضاتی در خانم ها ایجاد می شود و ورودی رحم (گردن رحم) کاملاً باز می شود. وقتی دهانه به اندازه کافی باز شد، نوزاد از آن جا متولد می شود.

Arbeid

Proces voor de bevalling. Tijdens de arbeid heeft de vrouw weeën en opent de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals). Wanneer de ingang voldoende open is, kan de vrouw bevallen.