داروخانه

داروخانه

فروشگاهی است که میتوانید از آنجا دارو یا محصولات بهداشتی تهیه کنید. داروساز درباره داروها به شما راهنمایی داده، و به سؤال های شما پاسخ می دهد. به عنوان مثال: داروساز درباره نحوه مصرف داروها به شما اطلاعات میدهد، درانتخاب داروهایی که به نسخه پزشک نیاز ندارند به شما کمک می کند، یا بررسی می کند که آیا میتوانید چند داروی متفاوت را همزمان مصرف کنید یا خیر.

اصطلاح استاندارد: داروخانه
معمولی: Apotheker

Apotheek

Winkel waar u medicijnen of verzorgingsproducten kunt kopen. De apotheker geeft u advies over medicijnen en beantwoordt uw vragen. Bijvoorbeeld: de apotheker geeft informatie over het gebruik van medicijnen, begeleidt u bij de keuze van medicijnen waar u geen voorschrift voor nodig heeft, bekijkt of u verschillende medicijnen tegelijk mag nemen. 

اصطلاح استاندارد: Apotheek
معمولی: Apotheker