حق ویزیت شخصی

پولی است که صندوق بیمه درمانی برای گرفتن وقت ویزیت از دکتر، یا رفتن به بیمارستان و خرید داروها به شما برنمی گرداند. بازپرداخت شما باقی مانده پولیست که می پردازید.

Remgeld

Geld dat u niet terugkrijgt van het ziekenfonds als u naar een dokter gaat, medicijnen koopt of naar het ziekenhuis gaat. De rest van wat u betaalt, krijgt u terug.