حقوق جنسی و باروری چیست؟

حقوق جنسی و باروری بخشی از حقوق بشر است. حقوق بشر در قوانین و قراردادهای بین المللی قید شده است. اکثر کشورهای دنیا این حقوق را امضا کرده اند. بلژیک نیز این حقوق را امضا کرده است و باید به این حقوق احترام بگذارد.

حقوق جنسی

وقتی به حقوق جنسی احترام گذاشته شود، افراد می توانند از روابط یعاشقانه و جنسیِ امن و رضایت بخش لذت ببرند.

یعنی این روابط از اعمال زور یا خشونت بدور خواهند بود و بدون ترس از ایجادعفونت یا بارداری ناخواسته انجام می شوند.

حقوق باروری

سلامت باروری به بارداری، زایمان و تصمیم بر بچه دار شدن و زمان آن ، مربوط می شود.
وقتی به حقوق باروری احترام گذاشته شود، افراد می توانند در خصوص باردار شدن، جلوگیری یا انتخاب سقط جنین آزادانه تصمیم بگیرند.

حقوق اساسی جنسی و باروری چیست؟

حق زندگی

شما حق دارید بهترین خدمات بهداشتی و درمانی موجود را هنگام بارداری و زایمان داشته باشید. کارشناسان سلامت هر کاری ممکن باشد را بر ای محافظت از زندگی و سلامت شما و نوزادتان انجام می دهند. شما حق دارید خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنید.

حق آزادی و ایمنی فردی

کنترل بدن و زندگی جنسی شما دست خودتان است. شما حق دارید از روابط جنسی لذت ببرید و آزادانه درباره بچه دار شدن، زمان و تعداد آن تصمیم بگیرید.

این همچنین بدان معناست که اعمال زور و سوءاستفاده جنسی و در کل هر نوع از سوء استفاده ممنوع است.

حق برابری شما

حق دارید که بخواهید با شما و دیگران یکسان رفتار شود و به دلیل نژاد یا ریشه ملی، مذهبی یا وضعیت سلامت و یا جنسیت تان سوژه تبعیض قرار نگیرید. مردان و زنان از حقوقی برابر برخوردارند.

حق حفظ حریم خصوصی

شما حق دارید در باره تمایلات جنسی تان بدون ترس از واکنش های منفی یا سرکوب شدن تصمیم بگیرید. یعنی خدمات درمانی و اجتماعی باید به حریم خصوصی شما احترام بگذارند. هیچ کسی اجازه ندارد نتایج یک تست HIV را در اختیار دیگران قرار دهد، البته در صورتی که فرد آزمایش دهنده راضی به چنین کاری نباشد.

حق آزادی اندیشه

شما حق دارید در خصوص تمایلات جنسی و سلامت جنسی، عقیده خودتان را داشته باشید و آن را بیان کنید.

حق اطلاعات و آموزش

شما حق دارید همه اطلاعات و آموزش های لازم را برای محافظت از سلامت جنسی و باروری خود دریافت کنید. مثلاً: اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد بدن، جلوگیری از بارداری، عفونت های مسری از طریق آمیز جنسی (STIs)و .. را به صلاحدید خود دریافت کنید.

حق ازدواج یا ازدواج نکردن و تشکیل و تنظیم خانواده

هیچ کس حق ندارد شما را وادار به چنین تصمیم گیری هایی کند یا برای شما در این خصوص تصمیم بگیرد.

حق داشتن یا نداشتن فرزند

شما حق دارید روش های جلوگیری بی خطر مانند مصرف قرص ضد بارداری یااستفاده از کاندوم را دریافت کنید.

حق خدمات درمانی

در بلژیک همه از جمله افرادی که اقامت قانونی ندارند ، حق دارند به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند.

حق برخورداری از مزایای پیشرفت علمی

مثلاً: در بلژیک همه از جمله افرادی که اقامت قانونی ندارند، حق دارند به طور یکسان بهدرمان HIV دسترسی داشته باشند.

حق آزادی برای گردهمایی و مشارکت های سیاسی

شما حق دارید با دیگران دور هم جمع شوید و درباره حقوق جنسی و باروری صحبت کنید و جهت اطمینان از اینکه به این حقوق احترام گذاشته می شود اقدامات لازم را به عمل آورید. شما حق دارید دیگران را آگاه کنید یا از سیاست مداران بخواهید برای تضمین این حقوق تصمیماتی اتخاذ کنند.

حق مصونیت از شکنجه و بدرفتاری

شما حق دارید در مقابله هر نوع خشونت در خصوص گرایش جنسی مانند آزار و اذیت جنسی، تجاوز بی شرمانه یا تجاوز به عنف، قاچاق انسان، سواستفاده از کودکان یا بریدن آلت تناسلی زنان اعتراض کنید.

اگر HIV مثبت هستید، دولت بلژیک نباید شما را به کشوری که نمی توانید درمانتان را در آن ادامه دهید، بفرستد.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
Medimmigrant
پشتیبانی برای افراد بدون اقامت قانونی که به خدمات پزشکی در منطقه بروکسل نیاز دارند.
02/274.14.33 یا 02/274.14.34
مرکز قانونی اطلاع رسانی وضعیت حقوقی و اقامت - Atlas ، یکسان سازی و ادغام شهر آنتروپ
اطلاع رسانی و راهنمایی درباره حقوق خارجی ها در شهر آنتورپ ،همچنین اطلاعاتی برای دسترسی به اطلااتی درباره مراقبت های پزشکی .
تلفن: 36 33 270 03
Interfederal Centre for Equal Opportunities
برای سؤالات مربوط به تبعیض نژادی یا گزارش یک مورد تبعیض نژادی.
0800 12 800 (رایگان) (دوشنبه و جمعه ساعت 9 صبح تا 12 ظهر، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Meldpunt Discriminatie - Unia
خدمات محلیِ مرکز اینترفدرال برای فرصت های برابر - برای گزارش موارد تبعیض . یک Meldpunt در همسایگی خود بیابید.
MRAX
کمک حقوقی برای خارجی ها و کمک در خصوص تبعیض نژادی
02 209 62 50
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: