ترشحات واژنی

مایعی طبیعی که از واژن خارج می شود. ترشح مایع واژنی هنگام تحریک زن افزایش می یابد. این مایع لغزنده است و به داخل شدن آلت تناسلی مرد به واژن کمک می کند.

Vaginaal vocht

Natuurlijk vocht in de vagina. Wanneer een vrouw opgewonden is, neemt het vocht toe. Vaginaal vocht is glibberig en helpt de penis in de vagina te gaan.