اندام های تناسلی داخلی زنان که نحوه تخمک گذاری در لوله های رحم را نشان می دهد

تخمک گذاری

لحظه ای که یک تخمک از یکی از تخمدان ها رها می شود. تخمک گذاری در اواسط سیکل انجام می شود، تقریباً 14 روز قبل از شروع عادت ماهانهی بعدی. این فاصله تنها زمانی در طول سیکل است که یک اسپرم می تواند سلول تخمک را بارور کند.

Eisprong

Moment waarop een rijpe eicel vrijkomt uit 1 van de eierstokken. De eisprong vindt plaats in het midden van de cyclus, ongeveer 14 dagen voor de volgende menstruatie begint. Het is het enige moment in de cyclus waarop een zaadcel de eicel kan bevruchten.