تخمک های ذخیره شده در تخمدان

تخمک

سلول جنسی زنانه را گویند. یک زن با تعداد زیادی تخمک در تخمدان های خود متولد می شود. از دوران بلوغ به بعد، ماهانه یک تخمک رها می شود. وقتی یک تخمک توسط اسپرمی لقاح می یابد، زن باردار می شود. اگر تخمک لقاح نیابد از بین میرود و عادت ماهانه زن شروع می شود.

Eicel

Vrouwelijke geslachtscel. Een vrouw wordt geboren met veel eicellen in haar eierstokken. Vanaf de puberteit komt elke maand 1 eicel vrij. Als de eicel bevrucht wordt met een zaadcel, wordt een vrouw zwanger. Als de eicel niet bevrucht wordt, sterft ze af en heeft de vrouw een bloeding (menstruatie).

اصطلاح استاندارد: Eicel
معمولی: Eitje