تامپون

تامپون

باریکه ای کوچک از پنیه لایی است که بندی به آن متصل است. زنان می توانند در طول عادت ماهانه خود از تامپون در واژن خود استفاده کنند. تامپون خون را جذب می کند. تامپون را باید مرتب عوض کرد.

Tampon

Staafje van watten met een touwtje aan. Een vrouw kan een tampon in haar vagina steken tijdens de menstruatie. De tampon absorbeert het bloed van de menstruatie. De tampon moet regelmatig worden vervangen.