تاریخ انقضا روی بسته کاندوم

تاریخ انقضا

آخرین روزی که می توان از محصولی استفاده کرد. پس از این روز، محصول دیگر مصرف شدنی نیست.

Vervaldatum

Laatste dag waarop een product mag worden gebruikt. Na de vervaldatum werkt het product soms niet goed meer.

اصطلاح استاندارد: Vervaldatum
معمولی: Vervaldag