بیماری

وقتی بدن شخصی، قسمتی از آن یا ذهن او دیگر به درستی کار نمی کند. بسیاری از بیماری ها درمان می شوند.

Ziekte

Wanneer iemands lichaam, of een deel van zijn/haar lichaam of geest niet goed meer werkt. De meeste ziekten kunnen genezen.