بهداشت

بهداشت یعنی تمیز نگهداشتن بدن و حفظ بهداشت خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد.

Hygiëne

Het lichaam proper houden. Hygiene vermindert het riscio om ziek te worden.