برابری جنسی

آزار و اذیت، تهدید، توهین و تحقیر و یا خشونت به دلیل جنسیت بیولوژیکی فرد، گرایش جنسی یا هویت جنسیتیاو ممنوعیت قانونی دارد.

هویت جنسیتی شامل هویت جنسی شخص و نقش های جنسیتیاوست.

  • هویت جنسیتی یعنی فرد خود را زن یا مرد بداند. ممکن است که فردی دختر زاده شود، اما احساسات مردانه داشته باشد. احساسات یک فرد ممکن است که نه مردانه باشد و نه زنانه، یا اینکه می تواند احساساتی از هر دو جنس را داشته باشد.
  • نقش های جنسیتی توقعات جامعه درباره نوع رفتار مردانه یا زنانه است.
مرد و زن در حال صحبت کردن مانند دو هم شأن

زمانی که جنسیت یا هویت جنسیتی یک فرد انگیزه ای برای ابراز خشونتِ دیگران شود را می توان به عنوان یک موقعیت اعمال زور محسوب کرد که در این صورت مجازات هایی بسیار جدی در پی خواهد داشت.

تبعیض

قانون بلژیک هر گونه تبعیض بر اساس جنیست یا هویت جنسی را ممنوع کرده است. مثلاً:

  • تبعیض به این دلیل که شما یک زن یا یک مرد هستید(جنیست بیولوژیکی). زنان و مردان بر اساس قانون دارای حقوقی برابرند؛
  • تبعیض بر اساس گرایشات جنسی؛
  • تبعیض بر اساس هویت جنسی و ابراز آن.

به عنوان مثال: تبعیض علیه مردی زنانه پوش ،نیز در برابر یک زن به این دلیل که می خواهد یک کار مردانه انجام دهد، ممنوع است.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

The Institute for the Equality of Women and Men
در این سازمان شما می توانید شکایات خود را در ارتباط با تبعیض جنسی یا جنسیتی مطرح کنید.
تلفن:75 41 233 02
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
MRAX
کمک حقوقی برای خارجی ها و کمک در خصوص تبعیض نژادی
02 209 62 50
Lumi
خط تلفن رایگان برای پاسخگویی به تمامی سئوالات درباره هم جنسگرایی و دوجنسگی.
تلفن: 533 99 0800