انگل

جانور بسیار ریزی که در بدن انسان زندگی، و از آن تغذیه می کند و بر آن تأثیر می گذارد. انگل ها می توانند عفونت ها را منتقل کنند. به عنوان مثال تریکوموناس و گالدو انگل هستند.

Parasiet

Heel klein beestje dat in iemands lichaam leeft. Een parasiet voedt zich aan het lichaam en tast het lichaam aan. Parasieten kunnen infecties doorgeven, zoals trichomonas en schurft.