انتقال خون

درمانی ست که طی آن از فردی دیگر خون دریافت می کنید. خون از طریق یک ورید در بازو به شما تزریق می شود.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.