دکتری در حال انجام اسکن سونوگرافی برای یک خانم باردار

اسکن سونوگرافی

معاینه ای که در آن تصویر جنین روی یک صفحه نمایش نشان داده می شود. دکتر یا مختصص زنان شکم شما را آغشته به یک ژل لغزنده می کند و دستگاه سونوگرافی را روی شکم شما حرکت می دهد تا تصویر جنین روی صفحه نمایش پدیدار شود. دکتر در طول بارداری چندبار سونوگرافی را انجام می دهد تا از سلامت جنین شما مطمئن شود. برخی اوقات از سونوگرافی برای تعیین جنسیت جنین و پیش بینی تاریخ تولد او استفاده می شود.

Echografie

Onderzoek dat de foetus op een scherm laat zien. De dokter of gynaecoloog doet een gladde gel op uw buik en beweegt een apparaat over uw buik om het beeld van de foetus te maken. De dokter maakt verschillende keren tijdens de zwangerschap een echografie om te kijken of de foetus gezond is. Soms bepaalt de dokter ook het geslacht en de verwachte geboortedatum.

اصطلاح استاندارد: Echografie
معمولی: Echo