آنتی بادی

ماده ایست که توسط بدن برای محافظت در برابر ویروس یا باکتری ها تولید می شود.

Antistof

Stof die het lichaam aanmaakt om zich te beschermen tegen een virus of een bacterie.

اصطلاح استاندارد: Antistof
معمولی: Antilichaam, afweerstof