Хомосексуалност

Някои хора изпитват романтични и/или сексуални чувства за хора от същия пол. Както мъжете, така и жените могат да бъдат хомосексуални. Мъже, които изпитват влечение към други мъже, се наричат хомосексуални или гей; жени, които изпитват влечение към други жени, се наричат хомосексуални или лесбийки. Някои хора изпитват влечение както към мъже, така и към жени. Те се наричат бисексуални.

Човек може да бъде хомосексуален, без да иска секс или връзка с лице от същия пол.

2-ма мъже с интимна връзка помежду си

Някои мъже изпитват хомосексуални чувства само през определен период от живота си.

Всеки избира дали да нарича себе си хомосексуален, лесбийка или бисексуален. Например мъже могат да правят секс с мъже, но да не наричат себе си хомосексуални.

Защо някои хора са хомосексуални?

Не се знае защо хората изпитват влечение към единия или другия пол, или към двата пола. Знаем обаче това:

Не е изяснено дали хомосексуалността е наследствена. Ролята на възпитанието също не е известна с точност.

Споделяне с другите, че сте хомосексуален

Много мъже и жени пазят чувствата си в тайна. Други казват на своите семейства и приятели, че са хомосексуални или бисексуални, и изживяват хомосексуалността си открито.

Да кажеш на някого, че си хомосексуален или бисексуален, често не е лесно и е нужна много смелост. На хомосексуалните и бисексуалните мъже и жени често е необходимо много време, за да приемат, че изпитват влечение към лица от същия пол.

Може да бъде облекчение да кажете на другите. Не е нужно повече да се прикривате. Първо разговаряйте с хора, за които смятате, че ще ви приемат такива, каквито сте. Имайте предвид, че първоначално реакциите няма винаги да бъдат положителни.

Не сте длъжни да казвате на другите, че сте хомосексуалист. Ако смятате, че не е безопасно да го кажете, тогава не сте длъжни да го правите.

Срещи с други хомосексуални

Има специални организации и места за срещи, където може да се запознаете с други хомосексуални хора.

Хомосексуалността и законът

В Европа дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация е забранена със закон. Законът забранява различно отношение и изключване или поставяне на ограничения пред хора заради характеристика, която е защитена със закон. Хомосексуалността и смяната на пола са защитени характеристики. Забранена е например дискриминацията при кандидатстване за работа, на работното място, в учебните заведения и при наемане на жилище.

Сключване на брак

Хора от един и същи пол могат да имат връзка. В Белгия те могат също да сключат брак или да имат регистрирано партньорство.

2 мъже сключват брак в кметството

Бащинство, майчинство

В Белгия 2 мъже или 2 жени могат заедно да бъдат родители на дете. Те могат да осиновят дете. Осиновяването означава да станете законен родител на дете, което не е ваше биологично дете. Не е необходимо да сте сключили брак, за да осиновите дете. Можете да осиновите дете и ако живеете заедно.

Двойка лесбийки могат също така да имат деца чрез изкуствено осеменяване със семенна течност от донор.

Лесбийки със своите деца

Homoseksualiteit

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet geweten waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het komt natuurlijk.
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies geweten.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze vallen op personen van hetzelfde geslacht.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In België kunnen zij ook huwen of wettelijk samenwonen.

2 mannen huwen in een stadhuis

Ouderschap

In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U moet niet gehuwd zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische koppels kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor.

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Lumi
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с хомосексуалността и транссексуалността
0800 99 533
Leonardo International LGBT
Група за английскоговорящи лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални лица
016 60 12 63
Merhaba
Организация за хора с мигрантски произход, които изпитват привличане към хора от същия пол и/или имат въпроси относно своята сексуална ориентация или полова идентичност.
0487 55 69 38 (телефон на Merhaba)
Omnya
Подкрепа за хомосексуалисти от Средния Изток и Северна Африка
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Rainbows United
Срещи на хомосексуални, гей, лесбийки и транссексуални лица, които търсят убежище
02 503 59 90
Shouf Shouf
Организация за лесбийки, хомосексуалисти и бисексуални от различни култури
0483 41 60 84
Why Me
Организация на хомосексуалисти и транссексуални лица от Тропическа Африка
0466 16 40 38
Interfederal Centre for Equal Opportunities
За въпроси относно дискриминацията или за съобщаване на случай на дискриминация
0800 12 800 (безплатно) (понеделник и петък 9-12 ч., вторник и сряда 9-17 ч.)
Casa Rosa
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
09 269 28 12
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
03 288 00 84
Meldpunt Discriminatie – Unia
Местна услуга на Федералния център за равни възможности – за съобщаване на случаи на дискриминация. Намерете Meldpunt във вашия квартал:
Holebihuis Vlaams-Brabant
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
016 60 12 63
Rainbowhouse
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
0471 25 21 97
Ex aequo
За мъже, които правят секс с мъже, в Брюксел и Валония. Помощ с въпроси и проблеми относно ХИВ и сексуалното здраве, и безплатни изследвания за ХИВ и БППП. Трябва да си запишете час за изследвания.
02 736 28 61
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Център за лечение на безплодие. Намерете център във вашия квартал:
Transgender Infopunt
Информация и отговори на въпроси относно транссексуалност и интерсексуалност
0800 96 316 (безплатно) (четвъртък и петък 9-17 ч.)