Хигиена

Хигиена означава поддържане на тялото чисто. Това ограничава риска от заболяване.

Hygiëne

Het lichaam proper houden. Hygiene vermindert het riscio om ziek te worden.