Белгийското законодателство забранява дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация. Например: за работа, отдих, образование, услуги, настаняване в жилище.

Определени престъпления (като увреждане на имущество или словесно и физическо насилие) се наказват по-строго, когато мотивът е бил омраза към лесбийки, хомосексуални, бисексуални или транссексуални.

В Белгия хомосексуални и лесбийски двойки могат да встъпват в брак и да съжителстват законно. Двама мъже или две жени могат също така да осиновят заедно дете.

Двойка лесбийки с деца

Ако вие сте жертва на насилие поради вашата сексуална ориентация, може да подадете жалба до Unia, Интерфедералния център за равни възможности. Можете също да отидете в някое от техните местни звена за контакт. Трябва също да съобщите в полицията. Можете да се обадите или да си пишете с някого от линията за помощ на LGBT, наречена “Holebifoon”, за повече информация.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ