Женски вътрешни полови органи с обозначение на яйчниците

Яйчник

Орган от женското тяло, в който яйцеклетките узряват. Жената има 2 яйчника. Яйчниците са свързани с яйцепроводи, които водят към матката.

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ