Страничен ефект

Нежелана последица от лечението.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

Стандартен термин: Bijwerking
Неутрален: Neveneffect, bijverschijnsel

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ