Полова идентичност

Какво означава в социален, културен и психологически смисъл да бъдеш мъж или жена. Човек се ражда мъж или жена (биологичен пол). Половата идентичност на човек се определя и въз основа на културните особености и епохата, в която той/тя живее. Това се проявява в очакванията на обществото към мъжете и жените. Някои хора са транссексуални. Те се раждат мъже или жени, но не се държат и/или чувстват по този начин.

Gender

Wat het sociaal, cultureel en psychologisch betekent een man of vrouw te zijn. Een mens wordt geboren als man of vrouw (biologisch geslacht). Een mens krijgt ook een gender dat afhankelijk is van de cultuur en de tijd waarin hij leeft. Dit uit zich in de verwachtingen die een samenleving van een man of vrouw heeft. Sommige mensen zijn transgender. Ze worden als man of vrouw geboren, maar gedragen en/of voelen zich niet zo.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ