Равенство между половете

Тормоз, заплахи, обиди или насилие поради биологичния пол, сексуалната ориентация или половата идентичност на някого са забранени със закон.

Пол означава както половата идентичност на някого, така и неговите/нейните роли на пола.

  • Полова идентичност означава дали лицето се възприема като жена, или като мъж. Възможно е човек да се е родил момиче, но да се възприема като момче. Човек може също така да чувства, че не е нито жена, нито мъж, или пък той/тя може да се чувства и като жена, и като мъж.
  • Ролите на пола представляват очакванията на обществото за това как трябва да се държи мъжът или жената.
Мъж и жена разговарят като равни

Когато полът на човек се превърне в причина за насилие от другите, това може да се тълкува като утежняващи обстоятелства и да доведе до по-сериозно наказание.

Дискриминация

Белгийското законодателство забранява всякаква дискриминация, основана на пол или полова идентичност. Например:

  • дискриминация поради факта, че сте жена или мъж (биологичен пол). Мъжете и жените имат равни права съгласно закона;
  • дискриминация, основана на сексуалната ориентация;
  • дискриминация, основана на полова идентичност и изразяване.

Например: дискриминацията на мъж поради това, че се облича като жена, или дискриминацията на жена, защото тя иска да извършва типично мъжка работа, също не се допуска.

Gendergelijkheid

Intimidatie, bedreigingen, beledigingen of geweld op basis van iemands biologisch geslacht, seksuele oriëntatie of gender zijn strafbaar.

Gender staat zowel voor iemands genderidentiteit als voor zijn/haar genderrollen.

  • Genderidentiteit betekent zich vrouw of man voelen. Het is mogelijk dat iemand als een meisje geboren wordt maar zich eigenlijk een jongen voelt. Een persoon kan zich vrouw noch man voelen, of hij/zij kan zich beide voelen.
  • Genderrollen zijn de verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen.
Een man en een vrouw praten met elkaar als gelijken

Wanneer het gender of geslacht van een persoon de aanleiding is voor geweld door anderen, kan dit een verzwarende omstandigheid zijn en tot een zwaardere straf leiden.

Discriminatie

De Belgische wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van geslacht of gender. Voorbeelden hiervan zijn:

  • discriminatie omdat u een vrouw of man bent (biologisch geslacht). Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten volgens de wet;
  • discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie;
  • discriminatie gebaseerd op genderidentiteit en genderbeleving.

Discriminatie tegen een man omdat hij zich als een vrouw kleedt of tegen een vrouw omdat zij een typische mannenfunctie wil uitoefenen, is bijvoorbeeld ook verboden.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Институт за равенство между жените и мъжете
Тук можете да подадете оплаквания, свързани с дискриминация на базата на пол и полова идентичност.
02 233 41 75
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
MRAX
Правна помощ за чужденци и помощ в случаи на дискриминация
02 209 62 50
Lumi
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с хомосексуалността и транссексуалността
0800 99 533