Какво представляват сексуалните и репродуктивните права?

Сексуалните и репродуктивните права са част от правата на човека. Правата на човека са записани в законите и международните договори. Те са подписани от повечето държави в света. Белгия също ги е подписала и трябва да зачита тези права.

Сексуални права

Когато се зачитат сексуалните права, хората имат възможност да се радват на доставящи удоволствие и безопасни сексуални и любовни връзки.

Това означава, че в тези връзки няма принуда или насилие, нито страх от заразяване или непредвидена бременност.

Репродуктивни права

Репродуктивното здраве се свързва с бременността, раждането, избора дали и кога да имаш деца.
Когато се зачитат репродуктивните права, хората могат да правят свободен избор за това да забременеят, да взимат предпазни средства или да направят аборт.

Какви са тези основни сексуални и репродуктивни права?

Право на живот

Вие имате право да получите най-добрите налични здравни грижи по време на бременност и при раждане. Здравните специалисти ще направят всичко възможно да опазят живота и здравето на вас и вашето дете. Вие имате право на здравните грижи, от които се нуждаете.

Право на лична свобода и сигурност

Вие упражнявате контрол върху вашето собствено тяло и сексуалния ви живот. Вие имате право да се наслаждавате на вашия сексуален живот и сте свободни да решите дали и кога, както и колко деца да имате.

Това също означава, че принудата, сексуалното посегателство и експлоатацията са забранени.

Право на равенство

Вие имате право да бъдете третирани като равни и да не бъдете дискриминирани поради вашия етнически или национален произход, заради вашите религиозни убеждения или здравен статут, или защото сте мъж или жена. Мъжете и жените имат равни права.

Право на поверителност

Вие имате право да правите ваш собствен избор за сексуалния си живот без страх от негативни реакции или преследване. Това означава, че службите за здравеопазване и социална дейност трябва да уважават вашата поверителност. Никой няма право да разкрива резултатите от ХИВ тест на други хора, ако лицето, което е изследвано, не даде съгласието си.

Право на свобода на мисълта

Вие имате право на собствено мнение по отношение на сексуалния живот и сексуалното здраве и имате право да говорите за това.

Право на информация и на образование

Вие имате право да получите пълната информация и образование, от които се нуждаете, за да се грижите за вашето сексуално и репродуктивно здраве. Например: информация за това как функционира тялото ви, за контрацепцията, за болестите, предавани по полов път (БППП), за вашите права.

Право да встъпите в брак или не, да дадете начало и да планирате семейство

Никой няма право да ви принуждава или да взима решения от ваше име.

Право да имате деца или не

Вие имате право да получите безопасни средства за контрацепция, като например противозачатъчно хапче или презервативи.

Право на здравни грижи

В Белгия всеки, включително хората без статут на легално пребиваващ, има право на достъп до здравни грижи.

Право на ползите от научния прогрес

Например: в Белгия всеки, включително хората без статут на легално пребиваващ, има право на достъп до еднакъв вид лечение от ХИВ.

Право на свобода на събранията и политическото участие

Вие имате право да се събирате с други хора, за да говорите за сексуалните и репродуктивните права, както и да предприемете действия, за да се уверите, че тези права се зачитат. Вие имате право на повишаване на осведомеността или да поискате от политиците да вземат решения за гарантиране на тези права.

Право на свобода от мъчения и малтретиране

Вие имате право да бъдете защитени от всички форми на насилие във връзка със сексуалния ви живот, като например сексуален тормоз, непристойно посегателство или изнасилване, трафик на хора, малтретиране на деца или генитално осакатяване при жените.

Ако сте ХИВ-позитивен, белгийското правителство няма право да ви изпраща в държава, в която не може да продължите лечението си.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Medimmigrant
подкрепа за лица без законно разрешение за престой, които се нуждаят от медицински грижи в района на Брюксел
02/274.14.33 или 02/274.14.34
Infopunt verblijf en rechtspositie - Atlas, integratie & inburgering Antwerpen
Правна помощ, включително достъп до здравни грижи за имигранти без документи.
03 270 33 36
Interfederal Centre for Equal Opportunities
За въпроси относно дискриминацията или за съобщаване на случай на дискриминация
0800 12 800 (безплатно) (понеделник и петък 9-12 ч., вторник и сряда 9-17 ч.)
Meldpunt Discriminatie – Unia
Местна услуга на Федералния център за равни възможности – за съобщаване на случаи на дискриминация. Намерете Meldpunt във вашия квартал:
MRAX
Правна помощ за чужденци и помощ в случаи на дискриминация
02 209 62 50
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: