Избор на партньор

Съгласно законодателството в Европа хората могат свободно да избират своя партньор.

Хората си избират партньор въз основа на определени критерии. Често хората не осъзнават, че използват тези критерии. Някои хора са запознати с тях и искат само партньор, който отговаря на тези критерии. Например:

 • произход;
 • особености на характера;
 • интелигентност;
 • чувство за хумор;
 • финансово състояние;
 • външен вид...
Жената щастливо прегръща партньора, когото е избрала

И мъжете, и жените могат да поемат инициативата да започнат връзка.

Понякога родителите или други членове на семейството избират човека, с когото тяхното дете ще сключи брак. Това се нарича уреден брак. Младежите могат обикновено да решат дали искат да встъпят в брак, или не, но не винаги е такъв случаят. Бракът по принуда е забранен със закон.

Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Телефонен номер за въпроси, свързани с принудителните бракове
0800 90 901
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: