Да бъдеш мъж или да бъдеш жена

Пол

Повечето хора се раждат с 1 физически пол. Те се раждат или като мъж, или като жена.

Някои хора чувстват, че принадлежат към другия пол. Те са родени с тяло на жена, но се чувстват повече като мъж, или обратното. Или те могат да се чувстват по малко и от двата пола. Това се нарича транссексуалност.

Някои хора притежават черти и на мъжкия, и на женския пол. Това се нарича интерсексуалност.

Биологичен пол и роли на пола

Мъжете и жените имат също така роли в обществото. Те се наричат роли на пола. Биологичният пол се отнася до всички очаквания, които семейството или обществото имат за това как мъжът и жената се предполага да се държат.

Биологичният пол дава отговор на следните въпроси:

  • Как трябва да изглежда мъжът или жената?
  • Как трябва да се държи мъжът или жената?
  • Какво е типичното за мъжа или жената?
  • Кое поведение е приемливо или неприемливо за мъжа или жената?

Тези роли и очаквания се различават в различните култури и общества. Те се предават от родителите и обществото. Ролите и очакванията се променят с годините и стават все по-разнообразни.

И във връзките мъжете и жените имат различни роли. Ролите на мъжете и жените са еднакво важни.

Сексуална ориентация

Хората могат да имат различна сексуална ориентация. Например: хетеросексуалност (влечение към другия пол), хомосексуалност (влечение към същия пол) или бисексуалност (влечение към двата пола). Сексуалната ориентация на човек може да се промени през живота му/й.

Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
Институт за равенство между жените и мъжете
Тук можете да подадете оплаквания, свързани с дискриминация на базата на пол и полова идентичност.
02 233 41 75
Merhaba
Организация за хора с мигрантски произход, които изпитват привличане към хора от същия пол и/или имат въпроси относно своята сексуална ориентация или полова идентичност.
0487 55 69 38 (телефон на Merhaba)