Сключване на брак

Бракът е официалният съюз между 2 партньори. За да бъде сключването на брак законно, то трябва да отговаря на определени условия.

Някои хора се женят по любов, други по практически причини, като финансови облаги, власт, статут или деца. Бракът може да бъде уреден или да се сключи, защото и двамата партньори са избрали да се оженят.

Бракът включва ангажимент и за двамата партньори.

Хората могат и да прекратят сключения брак. Това се нарича развод.

Мъж и жена се женят в кметството

Уреден брак

При уредения брак родителите или други членове на семейството избират човека, за който децата им или по-младите им роднини да се оженят. И мъжете, и жените могат да встъпват в брак.

Младежите могат обикновено да решат дали искат да встъпят в брак, или не, но не винаги е такъв случаят. Съгласно закона в Европа вие не можете да встъпите в брак с някой, за когото не искате да се ожените. Бракът по принуда е забранен със закон. Всеки има право да избере своя партньор. Ако не искате да се ожените за партньора, който е избран за вас, споделете това с някой, на когото се доверявате, или потърсете професионална помощ.

Смесен брак и имиграционен брак

Смесеният брак е брак между 2 души с различен културен, етнически или религиозен произход.

Имиграционният брак означава, че единият от партньорите отива да живее в страната на другия партньор.

Еднополов брак

В някои европейски страни хората, които имат хомосексуална връзка (със същия пол), могат също да се женят или да встъпят в законно регистрирано партньорство.

2 мъже сключват брак в кметството

Съвместен живот

Може също така да живеете заедно и без да сключвате брак. Когато встъпвате в законно регистрирано партньорство, вие подписвате договор в кметството. Може също да подпишете стандартен договор или да сключите личен договор, изготвен от нотариус. Правата и задълженията се различават от тези при брачен договор.

Може също така да живеете заедно и без да сключвате брак.

Huwelijk

Een huwelijk is een officiële verbintenis tussen 2 partners. Om wettelijk te zijn, moet een huwelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sommige mensen huwen uit liefde, andere om praktische of materiële redenen, zoals financieel voordeel, macht, status, kinderen. Een huwelijk kan gearrangeerd zijn of de keuze van beide partners zijn.

Een huwelijk vraagt een engagement van beide partners.

Mensen kunnen hun huwelijk ook beëindigen. Dit heet scheiden.

Een man en een vrouw huwen in een stadhuis

Gearrangeerd huwelijk

In een gearrangeerd huwelijk kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kinderen of jongere familieleden zullen huwen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden uitgehuwelijkt.

De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. In Europa kunt u volgens de wet niet worden uitgehuwelijkt aan iemand met wie u niet wilt huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Iedereen heeft het recht om een partner te kiezen. Als u niet wilt huwen met de partner die voor u werd gekozen, praat hier dan over met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Gemengd huwelijk en huwelijksmigratie

Een gemengd huwelijk is een huwelijk tussen 2 mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Huwelijksmigratie betekent dat een van beide partners verhuist naar het land waar de andere partner woont.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

In verschillende Europese landen kunnen mensen met een homoseksuele relatie (zelfde geslacht) ook huwen of wettelijk samenwonend zijn.

2 mannen huwen in een stadhuis

Samenwonen

U kunt ook samenwonen zonder te huwen. Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract.

U kunt samenwonen zonder te huwen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Ella
Информация за имиграция с цел женитба, смесени бракове и връзки, и пол
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Телефонен номер за въпроси, свързани с принудителните бракове
0800 90 901
Merhaba
Организация за хора с мигрантски произход, които изпитват привличане към хора от същия пол и/или имат въпроси относно своята сексуална ориентация или полова идентичност.
0487 55 69 38 (телефон на Merhaba)
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: